Author Archive: redaktor2015

Komunikat dla odbiorców wody zasilanych z wodociągów Celestynów, Modlna, Tymienica i Sokolniki Las

Z uwagi na trwające upały, powodujące ponadnormatywny pobór wody z urządzeń wodociągowych, a także prognozowane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza,
Spółka „BAKUPI”
w trosce  o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno-bytowych  w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
zwraca się z apelem do Szanownych Odbiorców Wody
o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w szczególności:

o nie wykorzystywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania upraw rolnych, działek letniskowych, terenów rekreacyjnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych.

Zwiększona ilość poboru wody z wodociągu komunalnego może wpłynąć na chwilowe pogorszenie jej jakości oraz może być przyczyną spadku ciśnienia wody w rurociągach, okresowych braków i niedoborów wody, ponieważ wydajność urządzeń dostarczających wodę jest ograniczona.

Zawiadomienie dla odbiorców zasilanych w wodę z wodociągu Tymienica

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia odbiorców wody w miejscowościach: Boczki, Konary, Leśmierz, Muchówka, Opalanki, Ostrów, Sierpów, Tymienica, Parzyce oraz części miejscowości: Cedrowice, Cedrowice Parcela i Skotniki, iż w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci elektroenergetycznej zasilającej stację wodociągową w Tymienicy, planowanymi do wykonania przez Zakład energetyczny,

w dniu:      06 kwietnia 2017 r. (czwartek),      w godzinach:  08:00 – 15:00

mogą wystąpić chwilowe zaburzeniami w przepływie wody w rurociągu oraz okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, spowodowane podłączeniem awaryjnego źródła zasilania w wodę.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.

Nowe taryfy opłat za pobór wody od dnia 01 kwietnia 2017 r.

 

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż z dniem 01 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIX/327/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 23 lutego 2017 r. zmianie ulegają dotychczasowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  Od dnia 01 kwietnia 2017 r. stawki opłat za pobór wody będą wynosić:

  • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
    cena netto za 1 m3 wody  –  2,89 zł; (słownie: dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,12 zł ),
  • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,48 zł; (słownie: trzy złote czterdzieści osiem groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,76 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 31 marca 2018 r.

awaria wodociągu – przerwa w dostawie wody dla części odbiorców w m. Sokolniki Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągu, w dniu 01 marca 2017 r. w godzinach: 09:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców m. Sokolniki Las, korzystających z wody w następujących ulicach:
22 lipca,  Kujawska,  Mazowiecka,  Żwirki,  Łódzka,  Płocka,  Spacerowa,  Leśna,  Wigury,  Sobieskiego,  Sieradzka,  Piotrkowska  Niecała,  Marynarska,  Ozorkowska.

Po usunięciu awarii mogą jeszcze nastąpić chwilowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej z uwagi na  płukanie wodociągu.

Awaria wodociągu – przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Katarzynów

Spółka „BAKUPI” W m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż z uwagi na awarię wodociągu, jaka wystąpiła w nocy (20 lutego 2017 r.), nastąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców z m. Katarzynów.
Przybliżony czas usunięcia awarii – godz. 14-15.
Po usunięciu awarii mogą nastąpić chwilowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej z uwagi na  płukanie wodociągu.

Punkt obsługi odbiorców wody w Sokolnikach Lesie przeniesiony do poprzedniej siedziby

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia Szanownych odbiorców wody, iż z uwagi na zakończenie prac modernizacyjnych na stacji wodociągowej  w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11

punkt obsługi odbiorców wody  od dnia: 22 grudnia 2016 r.  zostanie przeniesiony do poprzedniej siedziby na
ul. Narutowicza 11 w Sokolnikach Lesie (budynek stacji wodociągowej).

Punkt obsługi czynny w godzinach:
wtorek – piątek:   08:00  –  10:00;   15:00  –  16:00
sobota:                 08:00  –  10:00.

telefony kontaktowe:  538 963 096
                               42 710 23 64 (w godzinach pracy punktu obsługi).

Opłaty można również dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na druku przelewu: nazwiska właściciela nieruchomości,  adresu nieruchomości, ilości zużytej wody i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi:   2,79 zł/m3 wody    +    8 %  podatku VAT
(3,38 zł/m3 wody + 8 %  podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Informacja do mieszkańców Sokolnik Lasu, Katarzynowa, Aleksandrii i części Helenowa – odbiorców wody ze stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, ul. Narutowicza

Z uwagi na rozruch technologiczny budowanej stacji uzdatniania wody na hydroforni w Sokolnikach Lesie informujemy, że w wodzie podawanej do sieci może być utrzymywane zwiększone stężenie chloru.

Stan ten będzie utrzymywany do odwołania, do czasu zakończenia etapu rozruchu i wpracowania się złoża filtracyjnego.

Sposobem neutralizacji zapachu jest dłuższe gotowanie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Śliwniki, gm. Ozorków

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na prowadzone prace na sieci wodociągowej we wsi Bibianów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie:

         w dniu 26 października br. (środa)      w godzinach 08:00  – 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody do wodociągu gminnego w m. Śliwniki.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy naszych odbiorców.

 

Zawiadomienie – przerwa w dostawie wody w nocy 17/18.10.2016 r. dot. odbiorców m-ści: Aleksandria, Helenów, Katarzynów, Sokolniki Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z modernizacją stacji wodociągowej w m. Sokolniki Las:

  w dniu 17 października br. (poniedziałek)    od godz. 23:00  –

                                                                  – do godz. 04:00  w dniu 18 października br. (wtorek)

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Sokolniki Las. Wyłączenie dostawy wody jest niezbędne, z uwagi na konieczność wykonania prac modernizacyjnych na stacji wodociągowej przez firmę wykonawczą.

Jednocześnie, celem ograniczenia uciążliwości braku wody dla odbiorców, zamknięcie dopływu wody zostało zaplanowane i uzgodnione z wykonawcą robót modernizacyjnych na godziny nocne.

Po wznowieniu dostawy wody, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody, w dniach 18 i 19 października br. (wtorek-środa) zostaną przeprowadzone przez naszą firmę kompleksowe płukania sieci wodociągowej. W trakcie wykonywania wyżej wymienionych zabiegów konserwacyjnych mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w odcinkach sieci wodociągu.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.

Zmiana adresu punktu obsługi odbiorców wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia Szanownych odbiorców wody, iż z uwagi na trwające prace modernizacyjne na stacji wodociągowej  w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11

punkt obsługi odbiorców wody  od dnia: 01 sierpnia 2016 r.  zostanie przeniesiony na ul. Sokolnickiego 1 w Sokolnikach Lesie (budynek Świetlicy gminnej – dawna strażnica OSP).

Punkt obsługi czynny w godzinach:
wtorek – piątek:   08:00  –  10:00;   15:00  –  16:00
sobota:                 08:00  –  10:00.

telefon kontaktowy:  695 277 234.

Opłaty można również dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na druku przelewu: nazwiska właściciela nieruchomości,  adresu nieruchomości, ilości zużytej wody i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi:   2,79 zł/m3 wody    +    8 %  podatku VAT
(3,38 zł/m3 wody + 8 %  podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy