Bez kategorii

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Śliwniki, gm. Ozorków

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na prowadzone prace na sieci wodociągowej we wsi Bibianów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie:

         w dniu 26 października br. (środa)      w godzinach 08:00  – 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody do wodociągu gminnego w m. Śliwniki.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy naszych odbiorców.

 

Zawiadomienie – przerwa w dostawie wody w nocy 17/18.10.2016 r. dot. odbiorców m-ści: Aleksandria, Helenów, Katarzynów, Sokolniki Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z modernizacją stacji wodociągowej w m. Sokolniki Las:

  w dniu 17 października br. (poniedziałek)    od godz. 23:00  –

                                                                  – do godz. 04:00  w dniu 18 października br. (wtorek)

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Sokolniki Las. Wyłączenie dostawy wody jest niezbędne, z uwagi na konieczność wykonania prac modernizacyjnych na stacji wodociągowej przez firmę wykonawczą.

Jednocześnie, celem ograniczenia uciążliwości braku wody dla odbiorców, zamknięcie dopływu wody zostało zaplanowane i uzgodnione z wykonawcą robót modernizacyjnych na godziny nocne.

Po wznowieniu dostawy wody, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody, w dniach 18 i 19 października br. (wtorek-środa) zostaną przeprowadzone przez naszą firmę kompleksowe płukania sieci wodociągowej. W trakcie wykonywania wyżej wymienionych zabiegów konserwacyjnych mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w odcinkach sieci wodociągu.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.

Zmiana adresu punktu obsługi odbiorców wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia Szanownych odbiorców wody, iż z uwagi na trwające prace modernizacyjne na stacji wodociągowej  w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11

punkt obsługi odbiorców wody  od dnia: 01 sierpnia 2016 r.  zostanie przeniesiony na ul. Sokolnickiego 1 w Sokolnikach Lesie (budynek Świetlicy gminnej – dawna strażnica OSP).

Punkt obsługi czynny w godzinach:
wtorek – piątek:   08:00  –  10:00;   15:00  –  16:00
sobota:                 08:00  –  10:00.

telefon kontaktowy:  695 277 234.

Opłaty można również dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na druku przelewu: nazwiska właściciela nieruchomości,  adresu nieruchomości, ilości zużytej wody i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi:   2,79 zł/m3 wody    +    8 %  podatku VAT
(3,38 zł/m3 wody + 8 %  podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy

Nowe taryfy opłat za pobór wody

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30, uprzejmie informuje, że z dniem 01 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/176/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 lutego 2016 r. zmianie uległy dotychczasowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Aktualne stawki opłat za pobór wody wynoszą:

  • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, Ochotnicze Straże Pożarne):
    cena netto za 1 m3 wody  –  2,79 zł; (słownie: dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) + obowiązujący podatek VAT w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,01 zł
  • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,38 zł; (słownie: trzy złote trzydzieści osiem groszy) + obowiązujący podatek VAT w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,65 zł.

 

Komunikat dla odbiorców wody

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30, uprzejmie przypomina o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  • zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza,
  • zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do uszkodzenia instalacji wodociągowej i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele  nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.