Bez kategorii

Zawiadomienie dla odbiorców wody zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Modlna

dotyczy miejscowości: Dybówka, Małachowice, Małachowice Kolonia, Maszkowice, Modlna, Sokolniki – wieś, Sokolniki Parcela,
oraz części miejscowości: Celestynów i Skotniki zasilanych w wodę ze stacji wodociągowej Modlna

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z planowanym wyłączeniem dostawy energii elektrycznej do stacji wodociągowej w Modlnej przez zakład energetyczny,
w dniu:   25 kwietnia 2018 r. (środa),   w godzinach:  12:30 – 14:30,
nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w Modlnej, powodująca okresowe obniżenie ciśnienia i możliwość wystąpienia braków wody.
Po wznowieniu dostawy energii elektrycznej zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.
Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia – uprzejmie przepraszamy naszych odbiorców.

Zawiadomienie dla odbiorców wody zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Celestynów

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z planowanym wyłączeniem dostawy energii elektrycznej do stacji wodociągowej w Celestynów przez zakład energetyczny,

w dniu: 09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), w godzinach: 07:30 – 09:30,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w Celestynowie, powodująca okresowe obniżenie ciśnienia i możliwość wystąpienia braków wody.
Po wznowieniu dostawy energii elektrycznej zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.
Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia – uprzejmie przepraszamy naszych odbiorców.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Maszkowice – Helenów

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej, Spółka „Bakupi” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, że w dniu

21 grudnia 2017 r. (czwartek)  –  od godz. 08:00  do godz. 13:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców m. Maszkowice – Helenów, gm. Ozorków.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania w.wym. prac.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Katarzynów

Firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje odbiorców korzystających z wody w m.Katarzynów, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) – w godzinach: 09:00 – 15:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody.

Po wznowieniu dostawy wody, zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej, celem utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej wody.

W trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności, mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągu.

Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Sierpów i Konary

Firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje odbiorców korzystających z wody w m. Sierpów i Konary, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu 27 września 2017 r. (środa) – w godzinach: 08:00 – 15:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody.

Po wznowieniu dostawy wody, zostanie przeprowadzone przez naszą firmę płukanie sieci wodociągowej, celem utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych dostarczanej wody.

W trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności, mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągu.

Zawiadomienie dla odbiorców wody zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Modlna

dotyczy miejscowości: Dybówka, Małachowice, Małachowice Kolonia, Maszkowice, Modlna, Sokolniki – wieś, Sokolniki Parcela,
oraz części miejscowości: Celestynów i Skotniki zasilanych w wodę ze stacji wodociągowej Modlna

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z planowanym wyłączeniem dostawy energii elektrycznej do stacji wodociągowej w Modlnej przez zakład energetyczny,
w dniu:   22 sierpnia 2017 r. (wtorek),   w godzinach:  11:00 – 15:00,
nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w Modlnej, powodująca okresowe obniżenie ciśnienia i możliwość wystąpienia braków wody.
Po wznowieniu dostawy energii elektrycznej zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.
Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia – uprzejmie przepraszamy naszych odbiorców.

Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Muchówka

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu 09 sierpnia 2017 r. w godzinach: 09:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Muchówka.

Po wznowieniu dostawy wody, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody,  zostaną przeprowadzone przez naszą firmę płukania sieci wodociągowej.

W trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności, mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągu.

Komunikat dla odbiorców wody zasilanych z wodociągów Celestynów, Modlna, Tymienica i Sokolniki Las

Z uwagi na trwające upały, powodujące ponadnormatywny pobór wody z urządzeń wodociągowych, a także prognozowane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza,
Spółka „BAKUPI”
w trosce  o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno-bytowych  w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
zwraca się z apelem do Szanownych Odbiorców Wody
o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w szczególności:

o nie wykorzystywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania upraw rolnych, działek letniskowych, terenów rekreacyjnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych.

Zwiększona ilość poboru wody z wodociągu komunalnego może wpłynąć na chwilowe pogorszenie jej jakości oraz może być przyczyną spadku ciśnienia wody w rurociągach, okresowych braków i niedoborów wody, ponieważ wydajność urządzeń dostarczających wodę jest ograniczona.

Zawiadomienie dla odbiorców zasilanych w wodę z wodociągu Tymienica

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia odbiorców wody w miejscowościach: Boczki, Konary, Leśmierz, Muchówka, Opalanki, Ostrów, Sierpów, Tymienica, Parzyce oraz części miejscowości: Cedrowice, Cedrowice Parcela i Skotniki, iż w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci elektroenergetycznej zasilającej stację wodociągową w Tymienicy, planowanymi do wykonania przez Zakład energetyczny,

w dniu:      06 kwietnia 2017 r. (czwartek),      w godzinach:  08:00 – 15:00

mogą wystąpić chwilowe zaburzeniami w przepływie wody w rurociągu oraz okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, spowodowane podłączeniem awaryjnego źródła zasilania w wodę.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.

Nowe taryfy opłat za pobór wody od dnia 01 kwietnia 2017 r.

 

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż z dniem 01 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIX/327/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 23 lutego 2017 r. zmianie ulegają dotychczasowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  Od dnia 01 kwietnia 2017 r. stawki opłat za pobór wody będą wynosić:

  • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
    cena netto za 1 m3 wody  –  2,89 zł; (słownie: dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,12 zł ),
  • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,48 zł; (słownie: trzy złote czterdzieści osiem groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,76 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 31 marca 2018 r.