Informacja dla klientów

Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO


Nowa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę od dnia 12 stycznia 2024 r
.

 

Informacja o obowiązku utrzymania przyłącza wodociągowego przez odbiorcę wody
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437, dalej jako: ustawa), realizacja budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
Odbiorcę usług obciąża również obowiązek utrzymania przyłącza do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego w należytym stanie.
Z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do interpretacji pojęcia przyłącza do sieci wodociągowej należy wskazać, iż w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22.06.2017 r. sygn. akt III SZP 2/16 wskazano, że: „przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości”.

Odbiorcy wody zasilani z wodociągu Sokolniki Las

miejscowości: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik

Odczyty wodomierzy oraz opłaty za zużycie wody przyjmowane są przez inkasenta w trakcie obchodu sieci wodociągowej – nr tel.:

phone_icon  538 963 096   –  uzgadnianie terminów odczytów wodomierzy i poboru opłat u odbiorców wody

wtorek – sobota: 08:00  –  16:00

 

Opłaty za pobór wody można uregulować w punkcie obsługi odbiorcy:

–    stacja wodociągowa w Sokolnikach Lesie, ul. Narutowicza 11

punkt czynny w godzinach:

wtorek – piątek:  08:00  –  10:00

wtorek – piątek:  15:00  –  16:00

sobota: 08:00  –  10:00

 

–    telefony kontaktowe:

phone_icon  (42) 710 23 64  – w godzinach urzędowania
           538 963 096

  • wystawianie faktur za pobór wody, informacja o stanie zadłużenia, odczyty stanów wodomierzy, rozliczenia odbiorców za pobór wody, itp. (dla odbiorców wody z miejscowości: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik),
  • zgłaszanie awarii wodociągowych, odbiory przyłączy wodociągowych.

phone_icon  606 811 044   –  zgłaszanie awarii wodociągowych, odbiory przyłączy wodociągowych

phone_icon  608 554 392  (obsługa klientów w sprawach reklamacji dotyczących zużycia wody, rozliczeń za pobór wody, informacja o aktualnym stanie zadłużenia itp.)
poniedziałek – piątek: 08:00  –  15:00

 Opłaty można uregulować gotówką lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie     02 8786 0001 0013 7940 2000 0001

z podaniem na druku przelewu: nazwiska właściciela działki, adresu działki, ilości zużytej wody i aktualnego stanu wodomierza.

W przypadku braku wyżej wymienionych informacji na przelewie, spółka „BAKUPI” nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe przyporządkowanie i zaksięgowanie wpłaty.

 

Przykładowo – aktualna opłata za pobór wody dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa 1 oraz 3) wynosi:

zużycie wody:  4,06 zł/m3 wody    +    8 %  podatku VAT
             +
opłata abonamentowa: 6,96 zł/2 miesiące    +    %  podatku VAT

 

Sposób wyliczenia wysokość opłaty za pobór wody w złotych – dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa 1 oraz 3):

 ilość zużytej wody  ×  4,06  zł/m3   +  8%  (podatek VAT)  =  opłata za zużycie wody
              +
ilość okresów 2-miesięcznych dot. poboru wody  ×  6,96  zł/2 miesiące  +  8%
  (podatek VAT)  =  opłata abonamentowa

(łącznie)  =   opłata za pobór wody

 

według przykładu:

Zużycie wody (ilość m3  wody w okresie 2 miesięcy) = 20

opłata za zużycie wody  =  20 m3   ×  4,06 zł/m3  +  8% (podatek VAT)  =  87,70 
     +

opłata abonamentowa za okres 2 miesięcy  =  1 okres 2-miesięczny   ×  6,96 zł/2 miesiące  +  8% (podatek VAT)  =  7,52 

opłata za pobór wody  =  95,22 zł

 


Odbiorcy wody zasilani z wodociągów Celestynów, Modlna, Tymienica, oraz z miasta Ozorkowa

miejscowości: Boczki,  Celestynów,  Cedrowice,  Cedrowice Parcela,  Czerchów,  Dybówka,  Konary, Leśmierz,  Małachowice,  Małachowice Kolonia,  Maszkowice,  Modlna,  Muchówka,  Opalanki,  Ostrów,  Parzyce, Sierpów,  Skotniki,  Sokolniki, Sokolniki Parcela,  Tymienica,  Śliwniki.

 

Odczyty wodomierzy oraz opłaty za zużycie wody przyjmowane są przez inkasenta w trakcie obchodu sieci wodociągowej.

Opłatę można również uregulować po telefonicznym uzgodnieniu terminu odczytu wodomierza i poboru opłaty:

telefon kontaktowy:   phone_icon  886 204 601 

poniedziałek – piątek: 08:00  –  15:00

  • wystawianie faktur za pobór wody,  informacja o aktualnym stanie zadłużenia,  odczyty stanów wodomierzy, rozliczenia odbiorców za pobór wody itp.,
  • zgłaszanie awarii wodociągowych, odbiory przyłączy wodociągowych

phone_icon  608 554 392 (obsługa klientów w sprawach reklamacji dotyczących zużycia wody, rozliczeń za pobór wody, informacja o aktualnym stanie zadłużenia itp.)
poniedziałek – piątek: 08:00  –  15:00