Komunikat dla odbiorców wody

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30, uprzejmie przypomina o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  • zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza,
  • zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do uszkodzenia instalacji wodociągowej i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele  nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.