Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

Obowiązująca od dnia 12 stycznia 2024 r. taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat

Firma Bakupi Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż w dniu 12 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: WA.RZT.70.115.2023/6.

W dniu 04 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłoszona została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat oraz skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 czerwca 2021 r., znak: WA.RZT.70.65.2021/5.
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na ww. stronie internetowej, czyli od dnia 12 stycznia 2024 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków obowiązująca od dnia 12 stycznia 2024 r. na okres 3 lat zatwierdzona przez organ regulacyjny.

 


Ceny i stawki opłat od dnia 29 czerwca 2021 r. do dnia 11 stycznia 2024 r. w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje o zatwierdzeniu przez organ regulacyjny Decyzją WA.RZT.70.65.2021/5 z dnia 08.06.2021 r. taryfy, dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków:


Od dnia 29 czerwca 2021 r. obowiązujące ceny i stawki opłat wynoszą:

 • grupa taryfowa 1 – gospodarstwa domowe, rolnicy i gospodarstwa rolne, działki letniskowe i rekreacyjne, jednostki oświaty, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje i ośrodki kultury, ośrodki i obiekty sportowe, świetlice gminne, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, pozostałe organy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,50 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,78 zł ),
 • grupa taryfowa 2 – pozostali odbiorcy, niezaliczeni do grupy taryfowej 1, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą (usługową, transportową, handlową itp.), pobierający wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
  cena netto za 1 m3 wody  –  4,10 zł; (słownie: cztery złote dziesięć groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,43 zł ),
 • grupa taryfowa 3 – Gmina Ozorków obciążana za pobór wody (art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) na cele przeciwpożarowe:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,50 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,78 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 28 czerwca 2022 r.


Od dnia 29 czerwca 2022 r. obowiązujące ceny i stawki opłat będą wynosić:

 • grupa taryfowa 1 – gospodarstwa domowe, rolnicy i gospodarstwa rolne, działki letniskowe i rekreacyjne, jednostki oświaty, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje i ośrodki kultury, ośrodki i obiekty sportowe, świetlice gminne, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, pozostałe organy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,53 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,81 zł ),
 • grupa taryfowa 2 – pozostali odbiorcy, niezaliczeni do grupy taryfowej 1, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą (usługową, transportową, handlową itp.), pobierający wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
  cena netto za 1 m3 wody  –  4,18 zł; (słownie: cztery złote osiemnaście groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,51 zł ),
 • grupa taryfowa 3 – Gmina Ozorków obciążana za pobór wody (art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) na cele przeciwpożarowe:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,53 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,81 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 28 czerwca 2023 r.


Od dnia 29 czerwca 2023 rdo dnia 11 stycznia 2024 r. obowiązujące ceny i stawki opłat będą wynosić:

 • grupa taryfowa 1 – gospodarstwa domowe, rolnicy i gospodarstwa rolne, działki letniskowe i rekreacyjne, jednostki oświaty, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje i ośrodki kultury, ośrodki i obiekty sportowe, świetlice gminne, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, pozostałe organy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,53 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,81 zł ),
 • grupa taryfowa 2 – pozostali odbiorcy, niezaliczeni do grupy taryfowej 1, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą (usługową, transportową, handlową itp.), pobierający wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
  cena netto za 1 m3 wody  –  4,18 zł; (słownie: cztery złote osiemnaście groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,51 zł ),
 • grupa taryfowa 3 – Gmina Ozorków obciążana za pobór wody (art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) na cele przeciwpożarowe:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,53 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,81 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 28 czerwca 2024 r. 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków zatwierdzone przez organ regulacyjny Decyzją WA.RET.070.1. 031.1.2018 z dnia 26.04.2018 r. :


Od dnia 14 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2021 r. ceny i stawki opłat będą wynosiły:

 • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,22 zł; (słownie: trzy złote dwadzieścia dwa grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,48 zł ),
 • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,81 zł; (słownie: trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,11 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 13 czerwca 2021 r.


Od dnia 14 czerwca 2019 r. do dnia 13 czerwca 2020 r. ceny i stawki opłat będą wynosiły:

 • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,13 zł; (słownie: trzy złote trzynaście groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,38 zł ),
 • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,72 zł; (słownie: trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,02 zł ).

W obecnie obowiązującej od dnia 14 czerwca 2018 r. do dnia 13 czerwca 2019 r. ceny i stawki opłat wynosiły:

 • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,04 zł; (słownie: trzy złote cztery grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,28 zł ),
 • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
  cena netto za 1 m3 wody  –  3,63 zł; (słownie: trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,92 zł ).