Nowe taryfy opłat za pobór wody od dnia 01 kwietnia 2017 r.

 

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż z dniem 01 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIX/327/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 23 lutego 2017 r. zmianie ulegają dotychczasowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  Od dnia 01 kwietnia 2017 r. stawki opłat za pobór wody będą wynosić:

  • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
    cena netto za 1 m3 wody  –  2,89 zł; (słownie: dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,12 zł ),
  • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,48 zł; (słownie: trzy złote czterdzieści osiem groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,76 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 31 marca 2018 r.