Komunikat dla odbiorców wody zasilanych z wodociągów Celestynów, Modlna, Tymienica i Sokolniki Las

Z uwagi na trwające upały, powodujące ponadnormatywny pobór wody z urządzeń wodociągowych, a także prognozowane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza,
Spółka „BAKUPI”
w trosce  o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno-bytowych  w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
zwraca się z apelem do Szanownych Odbiorców Wody
o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w szczególności:

o nie wykorzystywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania upraw rolnych, działek letniskowych, terenów rekreacyjnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych.

Zwiększona ilość poboru wody z wodociągu komunalnego może wpłynąć na chwilowe pogorszenie jej jakości oraz może być przyczyną spadku ciśnienia wody w rurociągach, okresowych braków i niedoborów wody, ponieważ wydajność urządzeń dostarczających wodę jest ograniczona.