Nowe ceny i stawki opłat od dnia 29 czerwca 2021 r. w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż zgodnie z zatwierdzoną przez organ regulacyjny Decyzją WA.RZT.70.65.2021/5 z dnia 08.06.2021 r. taryfą, dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków, od dnia 29 czerwca 2021 r. obowiązujące ceny i stawki opłat wynoszą:

  • grupa taryfowa 1 – gospodarstwa domowe, rolnicy i gospodarstwa rolne, działki letniskowe i rekreacyjne, jednostki oświaty, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje i ośrodki kultury, ośrodki i obiekty sportowe, świetlice gminne, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, pozostałe organy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,50 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,78 zł ),
  • grupa taryfowa 2 – pozostali odbiorcy, niezaliczeni do grupy taryfowej 1, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą (usługową, transportową, handlową itp.), pobierający wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
    cena netto za 1 m3 wody  –  4,10 zł; (słownie: cztery złote dziesięć groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,43 zł ),
  • grupa taryfowa 3 – Gmina Ozorków obciążana za pobór wody (art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) na cele przeciwpożarowe:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,50 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,78 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 28 czerwca 2022 r.

Taryfy opłat za pobór wody ustalone przez organ regulacyjny.