Najnowsze komunikaty:

Nowe taryfy opłat za pobór wody

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30, uprzejmie informuje, że z dniem 01 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/176/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 lutego 2016 r. zmianie uległy dotychczasowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Aktualne stawki opłat za pobór wody wynoszą:

  • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, Ochotnicze Straże Pożarne):
    cena netto za 1 m3 wody  –  2,79 zł; (słownie: dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) + obowiązujący podatek VAT w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,01 zł
  • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,38 zł; (słownie: trzy złote trzydzieści osiem groszy) + obowiązujący podatek VAT w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,65 zł.

 

Komunikat dla odbiorców wody

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30, uprzejmie przypomina o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  • zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza,
  • zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do uszkodzenia instalacji wodociągowej i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele  nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.