Najnowsze komunikaty:

Apel do mieszkańców o ograniczenie poboru wody do niezbędnych celów bytowych

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i możliwością wystąpienia suszy, w kontekście zaobserwowanych ekstremalnie dużego zużycia wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody, po raz kolejny apelujemy do odbiorców wody o ograniczenie poboru wody tylko do niezbędnych celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Tylko takie ograniczenie zużycia może zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstanie deficytu wody, jakie doświadczyło w ostatnich tygodniach wiele gmin.

Apel o oszczędne zużywanie wody w okresie utrzymujących się upałów.

Przed nami dni z bardzo wysokimi temperaturami. Utrzymujące się upały powodują bardzo duże zużycie wody. Apelujemy do mieszkańców naszej gminy oraz osób odwiedzających swoje nieruchomości w celach rekreacyjno – wypoczynkowych o zużywanie wody tylko do celów socjalno-bytowych oraz dla zwierząt domowych i gospodarskich.

W najbliższych dniach zapowiadanych upałów, ograniczmy do minimum zużycie wody do innych celów np. podlewania trawników i ogródków, napełniania ogrodowych basenów, czy też do mycia swoich samochodów.

Dla wspólnego dobra prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów.

Musimy być również przygotowani na wystąpienie czasowych spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Mogą być to sytuacje sporadyczne, ale możliwe jeśli duży pobór wody będzie się utrzymywał.
Obecnie stacje uzdatniania wody pracują w określonych porach dnia na maksymalnych wydajnościach.

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Nowe ceny i stawki opłat od dnia 14 czerwca 2019 r. w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż zgodnie z zatwierdzonymi przez organ regulacyjny Decyzją WA.RET.070.1. 031.1.2018 z dnia 26.04.2018 r. taryfami, dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków, od dnia 14 czerwca 2019 r. ceny i stawki opłat będą wynosić:

  • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,13 zł; (słownie: trzy złote trzynaście groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,38 zł ),
  • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,72 zł; (słownie: trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,02 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 13 czerwca 2020 r.

Taryfy opłat za pobór wody ustalone przez organ regulacyjny.

Informacja dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi odbiorców

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:
30 kwietnia 2019 r. (wtorek)
oraz
02 maja  i  04 maja 2019 r. (czwartek, sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  –  02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,04 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,63 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy

KOMUNIKAT z dnia 15.01.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego Sokolniki gmina Ozorków (dot. odbiorców wody z m. Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 08.01.2019 r. ze stacji  wodociągowej w Sokolnikach – woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej (Sokolniki, ul. Sokolnickiego 1 oraz Pl. Targowy – zdrój) nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda z wodociągu publicznego Sokolniki nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
dr n. med. Andrzej Jeziorski

Informacja, dot. godzin urzędowania Punktu obsługi odbiorców wody

Spółka „BAKUPI” uprzejmie informuje Szanownych klientów, iż okresie od 24 grudnia 2018 r. do dnia 01 stycznia 2019 r.,
Punkt obsługi odbiorców, zlokalizowany w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11, będzie czynny w dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. 08:00 – 10:00.

Zapraszamy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 538 963 096.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
życzą pracownicy „BAKUPI”

 

 

Informacja dla odbiorców wody z m. Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 29.11.2018 r., w sprawie jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik

Informacja dla odbiorców wody w miejscowościach: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik, o rozpoczętych działaniach naprawczych na wodociągu Sokolniki Las, celem zapewnienia odpowiedniej jakości wody

Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Konary i Sierpów

Firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje odbiorców korzystających z wody w miejscowościach Konary i Sierpów, iż z uwagi na konieczność wykonania prac eksploatacyjnych, związanych z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) – w godzinach: 08:00 – 14:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody.

Po wznowieniu dostawy wody, zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej, celem utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej wody.

Za powstałe z tego tytułu trudności – przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Katarzynów

Firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje odbiorców korzystających z wody w m. Katarzynów, iż z uwagi na konieczność montażu armatury na sieci wodociągowej,

w dniu 17 lipca 2018 r. (wtorek) – w godzinach: 08:00 – 15:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody.

Po wznowieniu dostawy wody, zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej, celem utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej wody.

W trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności, mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągu.