Najnowsze komunikaty:

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Modlna, Czerchów, Sokolniki Parcela, Sokolniki, Maszkowice, Małachowice, Małachowice Kolonia, Dybówka, Skotniki, Helenów

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, związanych z wymianą pomp poziomych na stacji uzdatniania wody w m. Modlna,

w dniu: 19 grudnia 2019 r. (czwartek), w godzinach: 14:00 – 21:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wyżej wymienionych miejscowości w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 24, 27 i 31 .12.2019 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach: 24, 27 i 31 grudnia 2019 r.
będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2019 r. punkt będzie czynny w godz. 08:00 – 10:00.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,13 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,72 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu: 02.11.2019 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu  02 listopada 2019 r.   (sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,13 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,72 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla mieszkańców Konary i Sierpów – przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu: 23 października 2019 r. (środa), w godzinach: 10:00 – 14:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Konary i Sierpów.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 30.07. – 10.08.2019 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w okresie:
od dnia   30 lipca 2019 r.   (wtorek)
do dnia   10 sierpnia 2019 r.  (sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,13 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,72 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Helenów, gm. Ozorków – zasilanych z wodociągu Sokolniki Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej w m. Helenów w ulicy Górnej,

w dniu: 16 lipca 2019 r. (wtorek), w godzinach: 08:30 – 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w Sokolniki-Las.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Apel do mieszkańców o ograniczenie poboru wody do niezbędnych celów bytowych

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i możliwością wystąpienia suszy, w kontekście zaobserwowanych ekstremalnie dużego zużycia wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody, po raz kolejny apelujemy do odbiorców wody o ograniczenie poboru wody tylko do niezbędnych celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Tylko takie ograniczenie zużycia może zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstanie deficytu wody, jakie doświadczyło w ostatnich tygodniach wiele gmin.

Apel o oszczędne zużywanie wody w okresie utrzymujących się upałów.

Przed nami dni z bardzo wysokimi temperaturami. Utrzymujące się upały powodują bardzo duże zużycie wody. Apelujemy do mieszkańców naszej gminy oraz osób odwiedzających swoje nieruchomości w celach rekreacyjno – wypoczynkowych o zużywanie wody tylko do celów socjalno-bytowych oraz dla zwierząt domowych i gospodarskich.

W najbliższych dniach zapowiadanych upałów, ograniczmy do minimum zużycie wody do innych celów np. podlewania trawników i ogródków, napełniania ogrodowych basenów, czy też do mycia swoich samochodów.

Dla wspólnego dobra prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów.

Musimy być również przygotowani na wystąpienie czasowych spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Mogą być to sytuacje sporadyczne, ale możliwe jeśli duży pobór wody będzie się utrzymywał.
Obecnie stacje uzdatniania wody pracują w określonych porach dnia na maksymalnych wydajnościach.

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Nowe ceny i stawki opłat od dnia 14 czerwca 2019 r. w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż zgodnie z zatwierdzonymi przez organ regulacyjny Decyzją WA.RET.070.1. 031.1.2018 z dnia 26.04.2018 r. taryfami, dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków, od dnia 14 czerwca 2019 r. ceny i stawki opłat będą wynosić:

  • grupa taryfowa 1 – dla gospodarstw domowych, działek letniskowych i rekreacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpitale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne):
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,13 zł; (słownie: trzy złote trzynaście groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,38 zł ),
  • grupa taryfowa 2 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,72 zł; (słownie: trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,02 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 13 czerwca 2020 r.

Taryfy opłat za pobór wody ustalone przez organ regulacyjny.

Informacja dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi odbiorców

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:
30 kwietnia 2019 r. (wtorek)
oraz
02 maja  i  04 maja 2019 r. (czwartek, sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  –  02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,04 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,63 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy