Bez kategorii

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Śliwniki, gm. Ozorków – chwilowa przerwa w dostawie wody w dniu 29.07.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w Ozorkowie przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

w dniu: 29 lipca  2021 r. (czwartek),  w godzinach: od 08:00 do 12:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Śliwniki oraz podłączonych do przedmiotowego wodociągu odbiorców m. Ozorków, ul. Żytnia.

Prosimy o przygotowanie się do okresowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 26.07. – 09.08.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w okresie:
od dnia   26 lipca 2021 r.   (poniedziałek)
do dnia   09 sierpnia 2021 r.  (poniedziałek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,50 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,10 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Komunikat dla odbiorców wody zasilanych z wodociągów Sokolniki Las oraz Modlna, Tymienica i Celestynów

Z uwagi na trwające upały, powodujące ponadnormatywny pobór wody z urządzeń wodociągowych, a także przewidywane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza, Spółka „BAKUPI” w trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

ponownie zwraca się z apelem do Szanownych Odbiorców Wody – w szczególności korzystających z wody z wodociągu Sokolniki-Las,

o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w tym przede wszystkim:

o nie wykorzystywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania upraw rolnych, działek letniskowych, terenów rekreacyjnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych, przydomowych basenów, podłączania kurtyn wodnych itp. oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych.

Zwiększona ilość poboru wody z wodociągu komunalnego może wpłynąć na chwilowe pogorszenie jej jakości oraz może być przyczyną spadku ciśnienia wody w rurociągach, okresowych braków i niedoborów wody, ponieważ wydajność urządzeń dostarczających wodę jest ograniczona.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Śliwniki, gm. Ozorków – chwilowa przerwa w dostawie wody w dniu 02.07.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z wymianą wodomierza głównego przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

w dniu: 02 lipca  2021 r. (piątek),  w godzinach: od 08:00 do 10:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Śliwniki oraz podłączonych do przedmiotowego wodociągu odbiorców m. Ozorków, ul. Żytnia.

Prosimy o przygotowanie się do okresowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Nowe ceny i stawki opłat od dnia 29 czerwca 2021 r. w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż zgodnie z zatwierdzoną przez organ regulacyjny Decyzją WA.RZT.70.65.2021/5 z dnia 08.06.2021 r. taryfą, dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ozorków, od dnia 29 czerwca 2021 r. obowiązujące ceny i stawki opłat wynoszą:

  • grupa taryfowa 1 – gospodarstwa domowe, rolnicy i gospodarstwa rolne, działki letniskowe i rekreacyjne, jednostki oświaty, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje i ośrodki kultury, ośrodki i obiekty sportowe, świetlice gminne, ośrodki kultu religijnego, cmentarze, pozostałe organy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,50 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,78 zł ),
  • grupa taryfowa 2 – pozostali odbiorcy, niezaliczeni do grupy taryfowej 1, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą (usługową, transportową, handlową itp.), pobierający wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
    cena netto za 1 m3 wody  –  4,10 zł; (słownie: cztery złote dziesięć groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 4,43 zł ),
  • grupa taryfowa 3 – Gmina Ozorków obciążana za pobór wody (art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) na cele przeciwpożarowe:
    cena netto za 1 m3 wody  –  3,50 zł; (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) + obowiązujący podatek VAT (obecnie w wysokości 8% = cena brutto za 1 m3 wody – 3,78 zł ).

Taryfa ta obowiązywać będzie do dnia 28 czerwca 2022 r.

Taryfy opłat za pobór wody ustalone przez organ regulacyjny.

Apel do odbiorców wody podłączonych do wodociągów, o ograniczenie poboru wody do celów bytowych i oszczędne gospodarowanie wodą

W związku z występującymi ekstremalnie wysokimi temperaturami, powodującymi bardzo duże zużycie wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody i w efekcie spadki ciśnienia wody w wodociągu, mogące spowodować okresowe przerwy w jej dostawie do części odbiorców, w trosce o byt naszych odbiorców zwracamy się z apelem o 

racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

W szczególności apel ten kierujemy do osób przebywających w miejscowościach: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, zaopatrujących się w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las.

Prosimy o korzystanie z wody z sieci wodociągowej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych i
powstrzymywanie się od podlewania trawników, ogródków, upraw działkowych, rolnych, sadowniczych, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów, podłączania kurtyn wodnych itp.

Tylko takie ograniczenia mogą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowodują przerw w jej dostawie użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstania deficytu wody.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu 18 czerwca 2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu:  18 czerwca 2021 r. (piątek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,22 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,81 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sokolniki-Parcela, Czerchów – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 26.03.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w m. Sokolniki-Parcela,

w dniu: 26 marca 2021 r. (piątek),  w godzinach: od 09:00 do 14:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Sokolniki-Parcela, Czerchów.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sierpów i Konary

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sierpów i Konary, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 24 marca br, spowodowanej przez firmę wykonującą prace ziemne w m. Sierpów (w pobliżu sklepu spożywczego), nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody w tym rejonie, do chwili wykonania naprawy wodociągu.

Przewidywany termin wznowienie dostawy wody – godziny wieczorne.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach 01-15 marca 2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:  01 – 15 marca 2021 r.
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,22 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,81 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.